Close
Wybierz język
Poznań Poznań
Czechy
Praga Brno
Ukraina
Kijów
Łotwa
Ryga
Białoruś
Mińsk
Słowacja
Bratysława
Stany Zjednoczone
Nowy Jork
Sprzątanie w prezencie Sprzątanie w prezencie
Sprzątanie w prezencie Sprzątanie w prezencie
Czechy
Ukraina
Łotwa
Białoruś
Słowacja
Stany Zjednoczone

Regulamin portalu internetowego CleanWhale.pl

Wersja z dnia 20.12.2022 r.
I. Definicje
II. Rejestracja i dokonywanie Zamówień
III. Realizacja Zamówień
IV. Odstąpienie od umowy
V. Reklamacja Usługi sprzątania
VI. Polityka prywatności
VII. Polityka cookies
VIII. Odpowiedzialność Portalu
IX. Wykonawcy Usług
X. Postanowienia końcowe
XI. Załączniki:

I. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin Portalu „cleanwhale.pl”, regulujący korzystanie z Portalu jak również prawa i obowiązki Właściciela Portalu, Klientów oraz Wykonawców.

Właściciel Portalu - CleanWhale Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, aleja powstania warszawskiego 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla krakowa-śródmieścia w Krakowie, xi Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000868230, NIP: 6751738063, REGON: 38745511400000.
Adres: Warszawa, Łucka 18/2004, 00-845,
Telefon: +48732081263
E-mail: info@cleanwhale.pl
Strona www: cleanwhale.pl

Portal lub Platforma - Portal internetowy „cleanwhale.pl”, za pośrednictwem którego świadczone są usługi w zakresie realizacji Zleceń Sprzątania oraz prowadzona jest interakcja pomiędzy Klientami a Wykonawcami. Dostęp do Portalu odbywa się poprzez urządzenia podłączone do sieci Internet poprzez stronę www.cleanwhale.pl.

Wykonawca - osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą rejestrowaną lub nierejestrowaną lub osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, która zarejestrowała się na Portalu jako podmiot gotowy do realizacji Zleceń sprzątania lokalu i wykonująca prace na określonym Zleceniu zgodnie z Regulaminem sprzątania i innymi normami ustalonymi przez Właściciela Portalu.

Klient - Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła Portal i dokonała w nim rejestracji celem skorzystania z usług Właściciela Portalu w zakresie pomocy w zleceniu usługi sprzątania.

Rejestracja - Wypełnienie przez Klienta lub Wykonawcę formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonego przez niego hasła.

Konto Osobiste „Moje Konto" - część Portalu, do której ma dostęp jedynie Klient poprzez wprowadzenie danych do logowania w postaci numeru telefonu oraz otrzymanego sms-em hasła. Konto Osobiste Użytkownika zawiera dane kontaktowe Klienta, informacje o złożonych Zamówieniach, w tym status ich realizacji, a także adresy realizacji Zleceń, numery użytych kart płatniczych oraz informacje o programie bonusowym. Konto tworzone jest automatycznie przy składaniu pierwszego Zamówienia.

Zamówienie lub Zlecenie Sprzątania - Zestaw usług sprzątania wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu, telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Messenger, określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem - oferta Klienta na sprzątanie lokalu lub inne prace, wskazująca na zamiar Klienta zawarcia umowy o sprzątanie lokalu w przypadku jej akceptacji. Zamówienie jest realizowane przez Klienta poprzez funkcjonalność Portalu i zawiera wszystkie istotne warunki Umowy dotyczące wykonania prac porządkowych lub innych, takie jak: nazwa pracy, ilość pracy, miejsce pracy, czas pracy oraz jej koszt.

Przyjęcie zamówienia - potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta na sprzątanie lokalu lub inną pracę, wystawiane w formie Zamówienia Klienta. Zamówienie przyjmowane jest przez Właściciela Portalu poprzez wysłanie powiadomienia do Klienta za pośrednictwem powiadomienia SMS/e-mail lub poprzez funkcjonalność Portalu.

Usługa sprzątania - Usługi sprzątania lokali oraz inne usługi w zakresie utrzymania czystości, świadczone przez Wykonawców na rzecz Klientów za pośrednictwem Portalu.

Cena - Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Usługi. Należy zwrócić uwagę, iż dla osób fizycznych usługą jest Usługa sprzątania i świadczona jest przez Wykonawcę. Dla osób prawnych usługą jest Usługa pozyskania wykonawcy sprzątania i jest wykonywana przez Platformę, w związku z czym są to 2 różne rodzaje usług. Ceny ujawnione w Zamówieniu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena nie obejmuje ewentualnego napiwku dla Wykonawcy lub jego pracownika, który pozostaje w kwestii uznania Klienta. Cena podana w Zamówieniu jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.

Spis Usług - określenie rodzaju usług sprzątania dostępnych za pośrednictwem Portalu.

Standardowy wykaz prac porządkowych - wykaz prac i czynności, które należy wykonać przy realizacji Zamówienia, który znajduje się w Regulaminie wykonywania prac porządkowych, będącym Załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

Obszar świadczenia usług - Jest to obszar, na którym dokonywane są Usługi sprzątania zgodnie z niniejszym Regulaminem, wskazany na Portalu.

II. Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Rejestracja

Korzystanie z niektórych Usług za pośrednictwem Portalu uwarunkowane jest uzyskanie dostępu do Konta Osobistego, co może w szczególności wymagać podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail i ustalenia przez Klienta hasła. Dodatkowo Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Uwaga!
Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Portalu „cleanwhale.pl" oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb rejestracji oraz wykonywania Usług, w tym na ich przekazywanie Wykonawcom, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych".

Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych w zakresie wykonania usługi uniemożliwi realizację Zamówienia.

Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania numeru telefonu jako loginu oraz otrzymanego sms-em hasła Klienta.

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Portalu.”

Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.

Portal umożliwia również logowanie się do Konta Osobistego z wykorzystaniem niektórych platform social media.

Podmioty gospodarcze dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Właściciel Portalu świadczy Klientowi szereg usług, w tym: - prawo do korzystania z Portalu w granicach jego funkcjonalności,
- możliwość składania zamówień na wykonanie prac przy sprzątaniu lokalu,
- inne określone usługi dodatkowe.

2. Korzystanie z Portalu i Zamawianie

Świadczenie Usług w zakresie sprzątania oferowanych przez Portal prowadzone jest przez osoby fizyczne oraz podmioty współpracujące z właścicielem Portalu na zasadzie odrębnych umów.

Przez korzystanie z Usług Właściciela Portalu, takich jak zapewnienie dostępu do treści Portalu oraz możliwości składania Zamówień, Klient akceptuje Regulamin.

Zamówienia można składać całodobowo.

Przeglądanie Spisu usług oraz części innych treści Portalu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu.

Po określeniu warunków sprzątania, Klient jest proszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia.

Po poprawnym zakończeniu procesu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.

Usługi ujawnione w Portalu stanowią zaproszenie do składania ofert. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Wykonawcom współpracującym z Portalem przez Klienta.

W przypadku przyjęcia Zamówienia Właściciel Portalu przystępuje niezwłocznie do jego realizacji - potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta.

Koszt usług w ramach Umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą jest uzgadniany w każdym konkretnym Zamówieniu i zależy od zakresu prac porządkowych oraz dodatkowych warunków sprzątania. Zakres prac ustalany jest w zależności od ilości pokoi i łazienek w lokalu Klienta oraz wybranych dodatkowych usług.

Koszt usług objętych niniejszą Umową może ulec zmianie w przypadku zastosowania programu bonusowego dla Klientów Portalu.

Umowa zostaje zawarta z momentem przyjęcia Zamówienia od Klienta.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy: - zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, lub obejmuje usługi niedostępne w danym momencie,
- po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
- zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczna na wskazany adres e-mail.

Konto osobiste Klienta pokazuje historię złożonych przez niego Zamówień, a także punkty bonusowe naliczone za opłacone Zamówienia w ramach programu bonusowego. Właściciel Portalu publikuje warunki programu bonusowego na stronie internetowej cleanwhale.pl.

Klient ma prawo po złożeniu Zamówienia do zmiany jego warunków poprzez użycie funkcjonalności Portalu lub powiadomienie telefonicznie Właściciela Portalu, o ile istnieje jeszcze techniczna możliwość zadośćuczynienia jego prośbie. Jeżeli zmiana warunków Zamówienia prowadzi do zmiany kosztu Zamówienia, Właściciel Portalu dokonuje takich zmian i powiadamia o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail lub poprzez funkcjonalność Konta Osobistego. Zmiana terminu przy zmianie Zamówienia możliwa jest najpóźniej na 16 godzin przed nowym terminem realizacji Zamówienia.

III. Realizacja Zamówień

1. Postanowienia ogólne

Właściciel Portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przyjmować Zlecenia Klienta do realizacji przez Wykonawców. Właściciel Portalu wymaga od Wykonawców prawidłowej realizacji Zamówień zgodnie ze standardami sprzątania określonymi w Regulaminie Sprzątania, który stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.

W razie nieobecności Klienta pod adresem i w godzinach wskazanych w Zamówieniu, poniesionymi kosztami zostanie obciążony Klient.

Klient zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do lokalu podlegającego sprzątaniu, dostępności mediów: bieżącej wody oraz elektryczności, odbioru Usługi sprzątania i zapłaty kwoty łącznej podanej w potwierdzeniu złożenia Zamówienia na rzecz Wykonawcy.

Przy zaznaczeniu odpowiedniej funkcjonalności Portalu na rzecz Klienta zostanie wystawiona faktura VAT – przez Właściciela Portalu imieniem Wykonawcy. W przypadku braku wprowadzenia funkcjonalności lub jej awarii, Klient może wnioskować do Właściciela Portalu o jej wystawienie w formie wiadomości e-mail, z podaniem niezbędnych do faktury danych.

W przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji Zamówienia przez Wykonawcę należy niezwłocznie poinformować o nich Właściciela Portalu.

2. Obszar działania

Wykonawcy Usług świadczą je tylko na obszarze swojego działania wskazanym na Portalu.

3. Zasady płatności

Akceptowane są następujące metody płatności:

 • gotówką – bezpośrednio Wykonawcy przy realizacji Usługi sprzątania,
 • kartą płatniczą/kredytową – wyłącznie przy składaniu Zamówienia;

Wyboru formy płatności należy dokonać w formularzu Zamówienia.

W zakresie płatności bezgotówkowych Klient akceptuje Regulaminy dostawców zewnętrznych takich usług. Regulamin płatności zewnętrznego dostawcy usług dostępny jest na stronie: stripe.com/en-pl/privacy

Karta zostanie automatycznie przywiązana do Twojego konta przy zapłacie za zamówenie.

W przypadku braku zapłaty za zamówenie w ciągu trzech dni właściciel platformy ma prawo do potrącenia środków z karty bankowej powiązanej z kontem

IV. Odstąpienie od umowy

 • Z uwagi na charakter oferowanych usług, Klient będący konsumentem w rozumieniu odnośnych przepisów nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji. Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt z Właścicielem Portalu 4 godziny przed rozpoczęciem zamówienia. Jeżeli do zamówienia pozostało mniej niż 4 godziny, Właściciel Portalu ma prawo zażądać zapłaty pełnej wartości zamówienia. Anulowanie można zgłosić w godzinach pracy: w dni powszednie od 8 do 20:00, w weekendy od 8 do 19:00. Odliczanie 4 godzin jest możliwe tylko w godzinach pracy. Jeśli Klient zgłosi anulowanie o 2 w nocy, godziną akceptacji wiadomości jest 8:00.
 • Właściciel Portalu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu wykonania Usługi.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. W przypadku wcześniejszej płatności, Klient otrzyma zwrotu płatności uiszczonej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty.
 • W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie), Właściciel Portalu zastrzega możliwość odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 • Właściciel Portalu jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.

V. Reklamacja Usługi sprzątania

 • Klienci mają prawo do reklamacji Usługi sprzątania.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości Usługi sprzątania, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w Spisie usług, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Właściciela Portalu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w Regulaminie.
 • Reklamacja powinna zawierać oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.
 • Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila ( info@cleanwhale.pl ) lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej ( Warszawa, Łucka 18/2004, 00-845 ).
 • Właściciel Portalu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w zakresie usług własnych.
 • Wszelkie roszczenia Klientów związane z realizacją i opłaceniem Zamówień, w tym roszczenia z tytułu jakości usług Wykonawcy, a także inne spory o naprawienie szkody wyrządzonej w trakcie realizacji Zamówień podlegają rozpatrzeniu przez Wykonawcę przy udziale Właściciela Portalu.
 • Klient powinien zgłaszać roszczenia co do jakości pracy wykonanej w ramach Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż 12 godzin po realizacji Zamówienia.
 • Klient może dochodzić roszczeń w związku ze szkodą w jego mieniu w trakcie wykonywania prac w ramach Zamówienia w momencie wykrycia takiej szkody, nie później jednak niż 3 dni od dnia realizacji Zamówienia. Reklamacje przesłane w terminie dłuższym niż 3 dni od daty realizacji Zamówienia mogą zostać przyjęte do rozpatrzenia, jeżeli szkoda w mieniu jest ukryta, to znaczy nie da się jej wykryć w drodze zwykłej oględzin, a także jeżeli Klient dostarczy dowody wyraźnie wskazujące na uszkodzenie majątku wynikające z działań Wykonawcy. Przesyłając reklamację związaną ze szkodą w mieniu, w celu uproszczenia procedury rozpatrywania reklamacji, Klient ma prawo przedstawić zdjęcia lub film z nieruchomości, na których szkoda jest wyraźnie widoczna, a także, jeśli to możliwe, podać dostępne mu informacje o okolicznościach, które doprowadziły do powstania szkody.
 • Rozpatrywanie roszczeń o odszkodowanie za wartość zniszczonego mienia w ekwiwalencie pieniężnym dokonywane jest z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody na mieniu, wysokości wyrządzonej szkody, wartości majątku, naturalnego zużycia mienia Rozpatrzenie kwestii odszkodowania za wartość zniszczonego mienia w pieniądzu dokonywane jest z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody na mieniu, wysokości szkody oraz naturalnego zużycia mienia.

VI. Polityka prywatności

 • Portal prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
 • Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Właściciel Portalu, tj. Clean Whale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000868230, NIP: 6751738063, REGON: 38745511400000, zwana dalej również „Administratorem”. Dane do kontaktu z Administratorem to: E-mail: info@cleanwhale.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
 • Administrator zobowiązuje się względem Klientów do zachowania ich danych osobowych w poufności i zastosowania środków technicznych pozwalających na ich należyte zabezpieczenie.
 • Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w celu ich przekazania w niezbędnym zakresie Wykonawcom usług oraz dostawcom usług zewnętrznych (płatności bezgotówkowe).
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Wszelkie dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres roku od dnia usunięcia konta Klienta z Portalu.
 • Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 • W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Wykonawcą, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Restauracją.
 • Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych (przeglądania), ich sprostowania (zmieniania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 • Dane udostępniane przez Klienta są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, a także za ich dodatkową zgodą informowanie o oferowanych przez Portalach promocjach, nowych usługach etc. (np. wysyłanie informacji o Portalu oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów. Informacje o Klientach gromadzone są w minimalnym zakresie. Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych.
 • Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia Zamówienia lub jego modyfikacji).
 • Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania od Administratora listów elektronicznych, co do których uprzednio wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 • Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania listownie: Warszawa, Łucka 18/2004, 00-845 lub e-mailowo: info@cleanwhale.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VII. Polityka cookies

 • Portal używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Portal, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, niektóre lub wszystkie właściwości Portalu mogą być niedostępne. Portal używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.
 • Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.
 • Typy Cookies:

  • systemowe - niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony,
  • analityczne - służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Portal,
  • funkcjonalne - służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,
  • zewnętrzne cookie - niezależne od Portalu.
 • W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.

VIII. Odpowiedzialność Portalu

 • Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Właściciel Portalu nie odpowiada za szkody powstałe w związku z błędami informatycznymi lub łączności takimi jak: brak możliwości użytkowania witryny Portalu przez Klienta, błędy w wyświetlaniu informacji na Portalu, braki elementów opisu lub informacji o Usługach sprzątania, zakłócenia łączności, defekty, niewłaściwe działanie, opóźnienia przekazu, wirus komputerowy, awaria linii lub systemu. W szczególności Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z błędów technicznych po stronie Klienta.
 • Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niezgodnego z Regulaminem dokonania procesu rejestracji, w tym podania nieprawdziwych lub błędnych danych, jak również niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia.
 • Właściciel Portalu nie jest stroną umowy o świadczenie usług sprzątania w ramach realizacji Zamówienia, stąd wyłączona jest jego odpowiedzialność względem Klienta za nienależyte wykonanie umowy lub szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę. Właściciel Portalu zobowiązuje się pośredniczyć w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym (mediacja).
 • W żadnym wypadku Właściciel Portalu ani jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, niezamierzone szkody, w tym utratę zysków lub danych, szkody dla honoru, godności lub reputacji biznesowej spowodowane w związku z korzystaniem z Portalu, zawartość Portalu lub inne materiały, do których Klient Portalu lub inne osoby uzyskały dostęp za jego pomocą.

IX. Wykonawcy Usług

 • Wykonawcami Usług są osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą rejestrowaną lub nierejestrowaną lub osoby prawne wykonująca działalność gospodarczą.
 • Wykonawcy usług zobowiązani są do rejestracji na Portalu jak również zawarcia umowy o współpracy za Właścicielem Portalu, regulującej wzajemne prawa i obowiązki, sposób rozliczeń oraz fakturowania usług świadczonych Klientom Portalu.
 • Wykonawcy Usług powinni być w gotowości do realizacji Zleceń, w tym zaopatrzyć się we własnym zakresie w środki niezbędne do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem sprzątania i innymi normami ustalonymi przez Właściciela Portalu.
 • Wykonawcy Usług są wyłącznie odpowiedzialni względem Klientów za wykonanie usługi jak również wszelkie szkody powstałe w toku ich świadczenia.
 • W przypadku dochodzenia jakichkolwiek roszczeń obejmujących odpowiedzialność Wykonawcy Usług przez Klienta bezpośrednio od Właściciela Portalu, Wykonawca zobowiązany jest do wstąpienia do takiego postępowania po stronie Właściciela Portalu oraz ponoszenia wszelkich kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, związanych z zaangażowaniem Właściciela Portalu do sporu.
 • Wykonawca Usług upoważnia Właściciela Portalu do wystawiania jego imieniem faktur VAT.
 • Wykonawcy Usług odpowiadają samodzielnie za realizację wszelkich obowiązków fiskalnych względem Skarbu Państwa oraz realizację obowiązków składkowych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wykonawcy Usług prowadzący działalność gospodarczą nierejestrowaną we własnym zakresie odpowiedzialni są za dochowanie limitu przychodu, o ile nie zamierzają rejestrować działalności gospodarczej lub za zarejestrowanie działalności w przypadku przekroczenia progu przychodu miesięcznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

X. Postanowienia końcowe

 • Regulamin niniejszy reguluje wszelkie zasady świadczenia Usług sprzątania oraz funkcjonowania Portalu. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Portalu, o ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.